podľa rozpisu
piatok a pondelok od 10:00
utorok od 10:30
Každý nepárny pondelok od 16:00
pondelok, streda a štvrtok

Kontakt

Rodinné centrum RÁČIK

Pekná cesta 9
831 52
Bratislava-Krasňany

telefón : 0948 232 115
email.: info.racik@gmail.com

Štatutárne zástupkyne:

Michaela Horváthová  - misulav@gmail.com
Alena Čopanová - alena.copanova@gmail.com
Adriana Bezáková - adriana.bezakova@gmail.com

Identifikačné údaje:
Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie
(do 28.7.2011 Materské centrum Ráčik)

Pekná cesta 9, 831 02 Bratislava

IČO : 30854555, DIČ : 2021781938
bank.spoj. : Tatrabanka, a.s.,
č.ú. IBAN  SK71 1100 0000 0026 2302 8412

zapísané na Ministerstve vnútra SR,
č.s. VVS/1-900/90-23234-2