Prevádzkovateľ : Rodinné centrum Ráčik, o. z. , IČO : 30854555
Adresa prevádzkovateľa a prevádzky: Rodinné centrum Ráčik, Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava

Rodinné centrum Ráčik ponúka deťom a ich rodičom priestory 2 herní, kde nájdete veľa možností na oddychové i výchovné programy. O prevádzku herne sa starajú dobrovoľníci, ktorí v centre pracujú na základe dobrovoľnosti bez nároku na odmenu. Snažme sa preto uľahčiť im prácu napríklad i dodržiavaním prevádzkového poriadku.

 

1. Charakteristika prevádzky

a) Rodinné centrum Ráčik (ďalej len rodinné centrum) je voľným priestorom pre deti, rodičov a celé rodiny, ktoré chcú zmysluplne tráviť svoj čas.

b) Všetky priestory sú pre návštevníkov centra voľne dostupné, okrem priestorov, kde sa v tom čase uskutočňujú organizované aktivity.

c) Každý návštevník centra vstupuje do jeho priestorov na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo úrazy, ktoré návštevník v centre utrpel.

d) Dozor v priestoroch centra vykonávajú členovia občianskeho združenia, dobrovoľníci alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu so združením. Dozorná služba nezodpovedá za bezpečnosť návštevníkov centra.

 

2. Prevádzkový čas

a) Pri prevádzke rodinného centra sú prevádzkovateľ ako aj všetci jeho užívatelia povinní dbať, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažovali hlukom susedov v bytovom dome. Ďalej sú povinní rešpektovať nočný kľud a oddychový charakter dní pracovného pokoja.

b) Bežná prevádzka rodinného centra (herne pre deti) sa uskutočňuje iba v pracovných dňoch v dennom čase od 8.30 do 18.00 hod.. Aktivity pre deti sa môžu vykonávať do 18,00 hod. a deti majú opustiť rodinné centrum do 18,30 hod.

c) Počas pracovných dní v pondelok až štvrtok vo večernom čase od 18,30 do 21,00 hod sa konajú iba kurzy určené pre dospelých bez prítomnosti detí, s výnimkou valného zhromaždenia členov občianskeho združenia, ktoré sa koná jeden krát v mesiaci v čase od 18,00 do 20,00 s prítomnosťou detí. V čase po 18,30 sú zakázané všetky aktivity, ktoré sú spojené s hlasnou hudobnou alebo audiovizuálnou produkciou. Po 21,00 je rodinné centrum zatvorené.

d) V sobotu je možné organizovať vzdelávacie a komunitné podujatia pre uzavreté skupiny účastníkov v čase od 9,00 do 19,00. Herňa pre deti je v sobotu zatvorená.

e) V nedeľu a počas štátom vyhlásených sviatkov je rodinné centrum pre verejnosť zatvorené.

f) V prípade potreby jednorazového konania aktivity nespadajúcej do pravidiel podľa písm. b) až e) bude vopred informovaný správca alebo správcom určený zástupca obyvateľov bytového domu.

 

3. Podmienky vstupu

a) Do centra môžu vstúpiť len zdravé deti. Nevstupujte do priestorov centra s chorým dieťaťom, ani s dieťaťom, u ktorého máte podozrenie na ľahko šíriteľné ochorenie.

b) Rodič, prípadne iná zodpovedná osoba dieťa zaregistruje (pre štatistické potreby centra), v prípade spoplatnených aktivít rodič, prípadne iná zodpovedná osoba uhradí manipulačný poplatok, ktorý vyberá dozor (aktivity organizované centrom) alebo priamo lektor, či iný vedúci príslušnej aktivity.

c) Počas registrácie sa zodpovedná osoba zoznámi s prevádzkovým poriadkom MC. Registráciou dieťaťa zodpovedná osoba vyjadruje svoj súhlas s prevádzkovým poriadkom MC a platným cenníkom.

d) Do centra je prísne zakázané vodiť akékoľvek zvieratá.

e) Do centra nesmú vstúpiť osoby, ktoré sú agresívne, pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. V prípade, že sa bude takáto osoba pohybovať v priestoroch centra alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, je potrebné upovedomiť na to príslušníkov mestskej polície.

f) Do priestorov centra je prísne zakázané nosiť ostré predmety, ktoré môžu spôsobiť úraz.

 

4. Prevádzka šatne

a) Návštevníci majú v centre povinnosť prezúvať sa, prípadne použiť návleky.

b) Obuv a oblečenie (v zimnom období) nechávajú v šatni centra, cennejšie veci (elektroniku, šperky, peniaze, doklady) si môžu zobrať so sebou.

c) Rodinné centrum neručí za odložené veci.

d) Detské kočíky je možné uložiť v šatni centra, prípadne v iných priestoroch, ktoré určí dozorná služba, vždy tak, aby neprekážali ostatným návštevníkom alebo nespôsobili úraz.

 

5. Prevádzka herne

a) Herňa rodinného centra je určená všetkým deťom v sprievode rodičov, alebo osoby staršej ako 18 rokov.

b) Rodič, prípadne iná zodpovedná osoba plne zodpovedá za dieťa.

c) Rodičia neponechávajú deti v priestoroch herne samé.

d) Ak si to vyžaduje situácia a musia sa vzdialiť z priestorov herne, oznámia túto skutočnosť dozornej službe.

e) V priestoroch RC môže dieťa alebo zodpovedná osoba využívať pri hre s dieťaťom všetky dostupné pomôcky, hračky či iný didaktický materiál. Dieťa si môže do RC priniesť vlastnú hračku. Zodpovednosť za takúto hračku nesie zodpovedná osoba.

f) V prípade, že dôjde k poškodeniu hračiek (mimo bežného opotrebovania) je rodič, prípadne iná zodpovedná osoba túto škodu nahradiť (kúpou inej rovnocennej hračky alebo zabezpečením opravy pokazeného zariadenia interiéru).

g) V prípade, že ide o poškodenie väčšieho rozsahu dozorná služba na túto skutočnosť upovedomí štatutárneho zástupcu združenia.

h) RC umožňuje požičiavanie odbornej literatúry. Maximálna doba požičania vybraného titulu je 30 dní. Pri požičiavaní odbornej literatúry sa zodpovedná osoba zaregistruje u služby. Registrácia pozostáva z mena a priezviska zodpovednej osoby, adresy trvalého pobytu, telefónneho čísla a e-mailu.

i) Prípadný úraz, alebo náhle zhoršenie zdravotného stavu (vyžadujúce bezodkladné lekárske ošetrenie) je potrebné ihneď oznámiť dozornej službe, prípadne štatutárovi združenia.

 

6. Prevádzka kuchynky

a) V priestoroch kuchynky sa nesmú zdržiavať deti bez dozoru rodičov prípadne inej doprovodnej osoby.

b) Návštevníci centra môžu samostatne obsluhovať len vyznačené elektrické spotrebiče a zariadenia, ostatné môže obsluhovať len služba.

d) Rodič alebo doprovodná osoba je povinná zanechať po sebe v kuchynke poriadok.

 

7. Sociálne zariadenia

a) Súčasťou centra je aj sociálne zariadenie. Návštevníci sú tu povinní dodržiavať čistotu a poriadok.

b) V maximálnej možnej miere sa snažia šetriť vodou a elektrickou energiou v celom priestore centra.

c) Prípadne znečistenie priestorov alebo zariadenia centra je rodič, prípadne iná zodpovedná osoba povinná ihneď odstrániť.

 

8. Čistenie a upratovanie priestorov rodinného centra

a) O čistotu priestorov sa stará dozorná služba.

b) Vysávanie koberca zabezpečí dozorná osoba po skončení každej „služby“.

b) Dvakrát týždenne umyje dozorná osoba podlahy vo všetkých častiach centra (prípadne, že si to vyžadujú poveternostné podmienky dážď, sneh aj častejšie).

c) Utieranie prachu a dôkladnejšie upratovanie vykonajú vždy jedenkrát týždenne štatutárnym zástupcom určení členovia združenia, dobrovoľníci alebo iné zmluvné osoby.

d) Jedenkrát ročne prebehne komplexná dezinfekcia všetkých hračiek a zariadení využívaných návštevníkmi.

e) RC zodpovedá za dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti a zásad bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Prevádzkový poriadok je platný od 1.10. 2015