Kontaktné údaje

Rodinné centrum Ráčik

Pekná cesta 9
831 52

Bratislava-Krasňany

telefón : 0948 232 115

email: info.racik@gmail.com

Facebook: Rodinné centrum Ráčik

Instagram: Rodinné centrum Ráčik

Štatutárne zástupkyne:

Andrea Butor Škulcová

Miroslava Sedláčiková

Identifikačné údaje:

Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie
(do 28.7.2011 Materské centrum Ráčik)

Pekná cesta 9
831 52 Bratislava

IČO : 30854555
DIČ : 2021781938

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

č.ú. IBAN  SK71 1100 0000 0026 2302 8412

zapísané na Ministerstve vnútra SR,
č.s. VVS/1-900/90-23234-2