Rodinné centrum RÁČIK

Pekná cesta 9
831 52

Bratislava-Krasňany

telefón : 0948 232 115

email: info.racik@gmail.com

Štatutárne zástupkyne:

Michaela Regešová, email: bartkova.miska@gmail.com

Daniela Miklošíková, email: daniela.kupecka@gmail.com

Linda Benková, email: benkova.lin@gmail.com

Identifikačné údaje:

Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie
(do 28.7.2011 Materské centrum Ráčik)

Pekná cesta 9
831 02 Bratislava

IČO : 30854555
DIČ : 2021781938

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

č.ú. IBAN  SK71 1100 0000 0026 2302 8412

zapísané na Ministerstve vnútra SR,
č.s. VVS/1-900/90-23234-2